(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Procediments jurídics

Normativa

L'AECT-Hospital de Cerdanya no té capacitat normativa

  • Normativa sectorial - No aplica
  • Directives, instruccions i circulars - No aplica
  • Normativa en tràmit - No aplica