(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Contractació

Contractes:

Convenis: Registre de convenis

Òrgan de contractació.  L'òrgan de contractació de l'Hospital de Cerdanya és la Comissió  Executiva de l'AECT-HC, i per delegació, el seu Director General, Sr. Francesc Bonet.

Domicili de l'òrgan de contractació: Camí d'Ur, 31, 17520 Puigcerdà

Tel. 972.65.77.77

correu electrònic: admin@hcerdanya.eu

Registres públics:

Resolucions judicials en matèria de contractació

  • Resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 92/2015 . Document