(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Missió de l’AECT

Segons l’article 4.2 dels estatuts de l’AECT-HC, les missions d’aquest últim són de quatre ordres :

Pel que fa a la fase de construcció i posada en servei de l’Hospital de Cerdanya :

  • El foment, l’impuls i, si cal, la realització, en l’àmbit territorial de l’Hospital de Cerdanya, de totes les accions que condueixin a fer possible l’efectiva participació en el projecte dels serveis públics i les col·lectivitats territorials públiques en el marc de les seves respectives competències.
  •  El foment, l’impuls i, si cal, la realització de totes les accions que condueixin a fer efectiva la interlocució entre i amb totes les instàncies polítiques i administratives implicades en el projecte de l’Hospital de Cerdanya.
  •  El foment, l’impuls i, si cal, la realització de totes les accions que condueixin a la difusió del projecte de l’Hospital de Cerdanya entre els usuaris i els agents públics i privats, un cop elaborat un pla de comunicació.
  •  Durant el desenvolupament de les fases relacionades amb la construcció i la posada en servei de l’hospital transfronterer, l’AECT-HC ha de tenir com a finalitat el Pla provisional de funcionament, el Pla de finançament, el finançament de les obres i els equipaments de l’hospital i de totes les accions necessàries per a aquesta finalitat.

Pel que fa a la fase de funcionament de l’Hospital de Cerdanya:

  • La prestació de serveis d’atenció ambulatòria.
  • La prestació de serveis d’atenció hospitalària.
  • La prestació de serveis de salut mental.
  • La promoció i el desenvolupament de programes de prevenció en matèria de salut.
  • L’activitat de formació i de recerca relacionada amb l’activitat de salut.

La governança de l’hospital

La governança està garantida pel Consell d’Administració i pel Director General, cadascú per la funció que li pertoca i d’acord amb les seves respectives competències. El susdit Consell funciona com a Assemblea representativa d’acord amb l’article 10.1 a) del Reglament (CE) N°1082/2006.

Referent al desenvolupament del projecte sanitari comú del territori,  l’AECT-HC haurà de contribuir al seu desenvolupament sobre el territori

El projecte sanitari comú del territori està detallat en un document convencional entre les autoritats sanitàries catalanes i les franceses, és a dir, respectivament, el CATSALUT i l’ARS LR, que engloba les principals orientacions de la planificació sanitària transfronterera de l’espai franco-català. La revisió del projecte mèdic del territori és possible a qualsevol moment en funció de l’evolució de l’arquitectura de la prestació de salut i de les necessitats de la població.