(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Les instàncies de governança i els seus representants

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El Consell d’Administració es reuneix un mínim de dues vegades l’any. La seva missió és :

 • Donar l’orientació general a les missions de l’AECT-HC.
 • Aprovar les modalitats de gestió dels serveis i de les normatives internes.
 • Proposar les participacions financeres referents als associats.
 • Aprovar els comptes anuals, el pressupost anual i el balanç.
 • Aprovar les condicions generals d’accés als càrrecs de feina i a les funcions de direcció.
 • Nomenar i revocar el Secretari del Consell d’Administració i de la direcció de l’AECT-HC.
 • Aprovar el conveni de creació de la comissió executiva i nomenar-ne o revocar-ne els membres.
 • Aprovar els acords d’adquisició, de possessió, d’arrendament, de reclamació, de permutació i d’alienació dels béns,  mobles i immobles que composen el seu patrimoni.
 • Aplicar els acords relatius als béns del domini públic que pertanyen a l’AECT-HC.
 • Aprovar els projectes d’obres, d’instal·lacions i de serveis i els seus plans de finançament.
 • Aprovar els acords d’associació i qualsevol tipus d’acord de cooperació.
 • Exercir tot tipus d’acció per la defensa dels drets i dels interessos de l’AECT-HC.
 • Fixar el llindar de compromís de les despeses, el qual necessita l’acord explícit del president.
 • Ampliar les activitats de l’AECT-HC respectant els estatuts en vigor.
 • Constituir comissions o comitès als quals se’ls atribuirà funcions específiques segons els seus dominis de competències.
 • Aprovar la modificació dels estatuts, l’admissió de noves entitats membres, la separació dels associats de l’AECT-HC així com la dissolució i la liquidació de l’AECT-HC.
 • La resta de missions no atribuïdes expressament als altres òrgans de l’AECT-HC.
 • Designar un organisme d’auditoria extern independent.

Els membres del Consell d’Administració són:

 • El Director General de l’Agència Regional de Salut d'Occitània: Sr. Didier Jaffre,  president del Consell d’Administració​
 • El Conseller o consellera del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: Sr. Josep Maria Argimón, vice-presidenta del Consell d’Administració.

 

 • Sr. Felip Benavent, Direcció de Sector. Regio sanitària Lleida del Servei Català de la Salut
 • Sr. Albert Bramón, Subdelegat del Govern Espanyol a Girona
 • Sr. Angelo Castelletta, Director de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Caixa d’assegurances mèdiques francesa) del Pirineu Oriental, representant la CNAMTS
 • Sra. Marta Chandre, Directora Adjunta del Servei Català de la Salut, presidenta de la Comissió Executiva de l'AECT-HC
 • Sr. Isidre Chía, President del Consell Comarcal de la Cerdanya
 • Sra. Fabienne Courty, ambaixadora per a questions transfrontereres, per al prefecte de la regió Occitanie
 • Sra. Gemma Craywinkel, Directora del CATSALUT
 • Sr. Xavier Faure, membre de la Comissió Executiva de l'AECT-Hospital de Cerdanya
 • Sra. Martine Laborde-Chiocchia, Subdirectora a la Subdirecció d'estratègia i recursos
 • Sr. Albert Piñeira, Alcalde de Puigcerdà
 • Sra. Sévèrine Salgado, Directora delegada de Salut de la Mutualité Française
 • Sra. Eva Sánchez, en tant que representant de l'administració de la Generalitat de Catalunya

Secretària: Sra. Elisa Gorgas

CONSELL CONSULTIU

El Consell Consultiu es pot reunir abans de cada sessió ordinària del Consell d’Administració. Se l'ha de consultar obligatòriament sobre els temes següents :

 • L’organització territorial de la salut.
 • Les orientacions pressupostàries.
 • Així com per qualsevol tema que el Consell d’Administració li sotmeti.

Els membres del Consell Consultiu són:

 • Sr. François Calvet, Senador, membre per nomenament del Ministère des Solidarités et de la Santé, President del Consell Consultiu
 • Sr. Jordi Armengol, Membre del Consell de Salut de Cerdanya
 • Sr. Daniel Armisen, Alcalde de Bourg-Madame
 • Sr. Alfons Casamajó, Alcalde de Ger
 • Sra. Rose De Montella, Presidenta de l’Associació Joseph Sauvy, membre per nomenament del Ministère des Solidarités et de la Santé
 • Sr. Marc Fernàndez, Regidor de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya
 • Sra. Eliane Jaricky, Consellera regional del Llanguedoc/Rosselló
 • Sra. Hélène Josende, Consellera General del Cantó del Pirineu Català
 • Dr. Jean-Dominique Laporte, membre per nomenament del Ministère des Solidarités et de la Santé
 • Sr. Domingo Mora, Membre del Consell de Salut de Cerdanya
 • Sra. Sílvia Orriols, Regidora de l'Ajuntament de Llívia
 • Sr. Joan Pous, Membre del Consell de Salut de Cerdanya
 • Sra. Marta Rufiandis, Membre del Consell de Salut de Cerdanya
 • Sra. Fàtima Zanbot, Regidora de l'Ajuntament d’Alp

 

COMISSIÓ EXECUTIVA

La Comissió Executiva te les funcions de:

 • Formular, al Consell d’Administració, propostes de programes d’orientació i les estratègies i plans plurianuals d’acció de l’AECT-HC
 • Aprovar la estructura de l’organització de l’AECT-HC segons la proposta de la direcció l'estructura organitzativa de l'AECT - HC, que tindrà en compte les necessitats de gestió lligades als objectius establerts perl Consell d'Administració
 • Definir el règim de les funcions del personal i de les remuneracions així com els acords i les convencions col·lectives de feina
 • Formular, al Consell d’Administració, una proposta de nomenament del director de l’AECT-HC
 • Nomenar i revocar, segons la proposta de la direcció, els titulars dels càrrecs de direcció que eventualment sorgeixin al si de l’estructura orgànica de l’AECT-HC
 • Revisar i aprovar anualment l’inventari del patrimoni de l’AECT-HC
 • Aprovar l’atorgament de contractes, d’obres, de serveis i de subministraments i resoldre les qüestions relatives a aquests contractes
 • Actuar com a òrgan contractant
 • Aprovar l’elaboració conjunta de projectes o d’accions comunes en el marc dels programes i de les ajudes de la Unió Europea
 • Aprovar les operacions de crèdit
 • Establir els criteris d’ordenament, dels pagaments relatius a la direcció de l’AECT-HC, tenint en compte les disposicions del Consell d'Administració pel que fa a la presidència de l'AECT
 • Constituir comissions o comitès encarregats de les funcions que se’ls confiarà segons els seus dominis de competències
 • Adoptar les disposicions i les mesures apropiades per tal que l’AECT-HC funcioni i estigui organitzada de la millor manera possible

Els membres de la Comissió Executiva :

 • Sr. Felip Benavent 
 • Sra. Marta Chandre (presidenta)
 • M. Guillaume Dubois
 • Sr. Xavier Faure 
 • Sra. Eva Sánchez

 

EQUIP DE DIRECCIÓ

La composició actual de l'equip de Direcció de l'AECT -HC és la següent:

 • Sr. Vincent Rouvet, director General
 • Dr. Xavier Conill, director general adjunt
 • Dra. Maria Arenas, directora mèdica
 • Sr. Xavier Caralt, director d'Infermeria
 • Sra. Anne Delcasso, directora econòmic financera
 • Sra. Cristina Deulofeu, directora Informàtica