(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Informació legal

(regulada per la Llei núm. 2004-575, de 21 de juny de 2004, relativa a la confiança en l’economia digital)

Aquest lloc web ha estat editat per:

L'Hospital de Cerdanya

Adreça: Camí d’Ur, núm. 31

Tel.: (ESP) 972. 65.77.77    (FR) 04.88.62.77.77

Correu electrònic: dir@hcerdanya.euElaboració i allotjament del lloc web:

I-CONSULT

E-mail : contact@i-consult.fr

Lloc Web : www.i-consult.frImatge corporativa:

Emmaluc, Perpinyà

Lloc Web  : www.emmaluc.frRESPONSABILITAT:

El propietari només garanteix la responsabilitat de les informacions i prestacions facilitades. No obstant això, s’esforçarà per garantir, en la mesura de les seves possibilitats, l’exactitud i l’actualització de les informacions que es difonguin en aquest lloc web, del qual es reserva el dret de corregir, en qualsevol moment i sense preavís, el seu contingut. Així mateix, adverteix al visitant que li correspon a aquest últim la verificació de la informació a través d’altres mitjans.

Consegüentment, el propietari declina qualsevol responsabilitat: per a qualsevol imprecisió, inexactitud o omissió relativa a les informacions disponibles al lloc; per a qualsevol perjudici derivat d’una intrusió fraudulenta d’un tercer que hagi causat una modificació de les informacions disponibles al lloc; i, més generalment, per a qualsevol perjudici, directe o indirecte, independentment de les causes, orígens, natura o conseqüència, provocades per l’accés d’algú al lloc o de l’impossibilitat d’accedir-hi, com a l’ús del lloc i/o crèdit acordat a qualsevol informació que provingui directament o indirecta d’aquest últim. Respecte als drets de propietat intel•lectual sobre els documents que conté el lloc i cadascun dels elements creats per al lloc són, excepte menció contrària, propietat exclusiva del propietari o dels seus proveïdors, els quals no concedeixen cap llicència, ni dret, a l’excepció de la consulta del lloc. La reproducció de tots els documents publicats al lloc web està autoritzada només amb l’únic propòsit d’informació per un ús personal i privat, qualsevol reproducció i ús de còpies realitzades amb altres finalitats estan expressament prohibides. Totes les marques mencionades en aquest lloc pertanyen a les seves companyies respectives. Qualsevol producte, logotip i imatge mencionats a les pàgines d’aquest lloc són de la propietat de la seva marca respectiva.  

DRETS D’AUTOR

El contingut d’aquest lloc web està subjecte a la legislació francesa i internacional sobre drets d’autor i propietat intel•lectual. Qualsevol representació, reproducció, modificació, ús comercial, així com qualsevol transferència a un altre lloc estan prohibits, llevat autorització expressa que s’ha de sol•licitar per correu a l’adreça esmentada més amunt. Només està autoritzat l’ús exclusivament personal.

ENLLAÇ HIPERTEXT

(responsabilitat) Els enllaços hipertext presents al lloc web per orientar els usuaris a altres llocs d’Internet no comprometen la responsabilitat del propietari pel que fa al contingut d’aquests llocs. Qualsevol persona física o moral que vulgui crear un enllaç amb el nostre lloc, ha de sol•licitar una autorització prèvia. La creació de l’enllaç al nostre lloc no requereix autorització.